Sched App

You can now access the full programme in the super quick Sched App. The full programme, speakers and locations will be available on your smartphone at any time, on- and offline.

Tuesday, September 27th

10:00 - 17:00

Welcome and registration

Benvida e rexistro

18:00 - 18:50

Opening of the Placemaking week

Palabras de apertura

The story of Pontevedra: what brought us all together?
A historia de Pontevedra: que nos trouxo aquí?

Miguel Anxo Fernández Lores
José Chong
Ramon Marrades
Vivian Doumpa
Hans Karssenberg

18:00 - 18:50

Opening of the Placemaking week

Palabras de apertura

The story of Pontevedra: what brought us all together?
A historia de Pontevedra: que nos trouxo aquí?

Miguel Anxo Fernández Lores
José Chong
Ramon Marrades
Vivian Doumpa
Hans Karssenberg

19:30 - 20:30

Opening words #2

Palabras de apertura #2

The days ahead – what themes and explorations we will experience?
Temas e experiencias que viviremos nos próximos días

Moderator: Minouche Besters

Nate Storring
Jennifer Jiang
Robyn Bennett
Peter Smith
Carmen Mays

+ Charles Landry (video)

21:00 - 22:30

Outdoor activities / social events

Actividades e eventos

Wednesday, September 28th

10:00 - 10:50

Morning keynote #1

Keynote de día #1

How cities make it work
Como o fan as cidades

Moderator: Nate Storring

Anabel Gulías
Salla Ahokas
Moa Sundberg
Cecilia Fredriksson
Sarah Rach

11:00 - 11:50

Morning keynote #2

Keynote de día #2

Creating a just climate transition: one public space at a time
A transición climática xusta empeza no espazo público

Introduction: Carlos Moreno
Moderator: Jennifer Jiang

Carlos Moreno
Marion Waller
Jesse van Velzen
Luca Ballarini

11:00 - 14:30

On-site workshop

Obradoiro presencial

Finding the Heart of the City through Food and Markets
Atopar o corazón da cidade a través dos alimentos e os mercados

Breakout sessions #1

Sesións en paralelo #1

Cities in placemaking: Better Streets – How to Change your Streets & the space around?
Cidades en placemaking: mellores rúas – Como cambiar as túas rúas e os espazos que as rodean?

Reshaping urban governance around the placemaker figure
Transformar a gobernanza urbana ao redor da figura do/a placemaker

Urban Experimentation for Climate Action and Sustainability Across the Globe
Experimentación urbana para a acción climática e a sustentabilidade en todo o mundo

Placemaking for Active Recreation Kit: The Active City
Kit de Placemaking para o Lecer Activo (PARK): A Cidade Activa

Building Your Personal Brand as a Placemaker
Construíndo a túa marca persoal como placemaker

How to Transition Temporary Use into Long-Term Development
Como pasar do uso temporal ao desenvolvemento a longo prazo

Pontevedra: Companies contributing to its urban design status
Empresas de Pontevedra. Un referente internacional en deseño urbano

Circular Neighbourhoods: What, Why, How?
Barrios circulares: Que, por que, como?

Exploring the sensual city of Pontevedra through active mobility
Explorando Pontevedra a través dos sentidos e a mobilidade activa

Breakout sessions #2

Sesións en paralelo #2

Placemaking & Real Estate: The Value of Placemaking – In collaboration with the ULI
Placemaking e o mercado inmobiliario: o valor do Placemaking. En colaboración con Urban Land Institute (ULI)

Rethinking New City Making in Africa
Repensar a creación de novas cidades en África

The City at Kids Eye Level – What Would You Change if You Explored and Experienced the City Like a Kid?
A cidade á altura dos nenos – Que cambiarías se explorases e vivises a cidade como un neno?

Digital Dynamics: Disruptive Methods, Urban Experimentations, Tangible Experiences, Enabling Environments
Dinámica dixital: métodos disruptivos, experimentacións urbanas, experiencias tanxibles, contornas habilitadoras

Creative Placemaking: Express the place
Placemaking creativo: expresando o lugar

Atmosphere of Belonging
Creando un ambiente de pertenza

Park(ing) Day for Fitness: #activateyourcity
Park(ing) Day for Fitness: #Activaataucidade

Breakout sessions #3

Sesións en paralelo #3

Back-stage: approaches to public space transformation with JKA + Torino Stratosferica
Detrás do escenario: formulacións para a transformación do espazo público con JKA e Torino Stratosferica

Protecting the Right to the Creative City: Mapping Tools and Tactics
Protexer o dereito á cidade creativa: ferramentas e tácticas de mapeo

Sustainable intercultural cities: how to make them more inclusive?
Cidades interculturais sostibles: como facelas máis inclusivas?

“How to master your plans?” – Place-making is Plan-making
“Como dominar os teus plans?” – Obradoiro sobre a visualización dos plans de deseño urbano

Cities in placemaking – Play Re:Place: A PlaceLed Roleplay Exercise
Cidades en placemaking – Play Re:Place: un exercicio de roles baseado en lugares

Placemaking Tools that Work
Ferramentas de Placemaking que funcionan

Making the City With People: Collaborative Collage
Facer a cidade coa xente: Colaxe colaborativa

16:15 -17:00

The recovery of urban space in Lugo. New ways of inhabiting the city
A recuperación do espazo urbano en Lugo. Novas formas de habitar a cidade

Rubén Arroxo Fernández
Pablo Fuentes Failde
Demetrio Gómez Xunqueira

17:00 - 18:00

Evening break | Networking hub

Pausa de tarde | Punto de encontro

18:00 - 18:50

Evening keynotes #1

Keynote de tarde #1

On togetherness
Cidade unida, cidade equitativa

Moderator: Cecilia Vaca Jones

Giselle Sebag
Magdalena Kubecka
Carmen Mays
Marjorie van der Windt-Veit

19:30 - 21:00

Evening keynotes #2

Keynote de tarde #2

Making sense of change
Dar sentido ao cambio

Moderator: Ramon Marrades

Martin Adler
Milena Ivkovic
Cecilia Vaca Jones

+ Charlot Schans (video)

 

21:00 - 22:30

Outdoor activities / Social events

Actividades e eventos

21:00 - 22:30

Urban Exorcism

Exorcismo urbano

Thursday, September 29th

10:00 - 10:50

Morning keynote #1

Keynote de día #1

Designing togetherness – buildings, rules and systems
Deseñando a vida en común: edificios, regras e sistemas

Moderator: Robyn Bennett

Jan Kattein
Donica Buisman
Jorn Wemmenhov

11:00 - 11:50

Morning keynote #2

Keynote de día #2

Development that matters
Desenvolvemento urbano a conciencia

Moderator: Hans Karssenberg

David Partridge
Ewa Sheifes
Gregorio Scarpella

12:15 - 13:30

Morning keynote #3

Keynote de día #3

Recreating public space. Architecture and creativity as a strategy
Recrear o espazo público. A arquitectura e a creatividade como estratexia

Moderator: Álex Espiño

Xaquín Moreda
Xosé Regueira
Maite Parga
Xoana Almar

Breakout sessions #1

Sesións en paralelo #1

Area Scale Development and Placemaking
Desenvolvemento a escala distrito e placemaking

The Future Design of Streets
O deseño futuro das rúas

Seed-by-seed: Principles & Practices for growing community ecosystems & planning cities
Semente a semente: principios e prácticas para facer medrar ecosistemas comunitarios e a planificar cidades

Envisioning 2050: Building radically regenerative public spaces
Imaxinando 2050: construíndo espazos públicos radicalmente rexenerativos

Visual Communication for Placemakers
Comunicación visual para placemakers

Walkshop with Children’s Eyes! What Kids Can Teach Us About Building Healthy Cities
Obradoiro a pé con ollos de nenos! O que os nenos poden ensinarnos sobre a construción de cidades saudables

Breakout sessions #2

Sesións en paralelo #2

Cities in Placemaking – How to Co-create with Citizens for Placemaking?
Cidades en placemaking – Como co-creamos coa cidadanía no placemaking?

The Proximities Fresk: An original workshop that will invite you to discover an unique experience
O Fresco das Proximidades: un orixinal obradoiro que convidará a descubrir unha experiencia inédita

Let’s play outside? The city as a playground
Saímos a xogar? A cidade como patio de recreo

Building an Inclusive and Socially-Cohesive Public Space: Co-creation of the Convent Santa Clara
A construción dun espazo público inclusivo e socialmente cohesionado: co-creación do Convento Santa Clara

Use yourself as a tool for change!
Úsate como ferramenta para o cambio!

Repair Your Square! Using the Wisdom of the Crowd to Build Thriving, Inviting and Climate-Proof Public Spaces
Repara a túa praza! Utilizar a intelixencia de grupo para construír espazos públicos prósperos, acolledores e resistentes ao clima

Caring Placemaking Walkshop
Obradoiro a pé – Placemaking que coida

Gaming the City
Xogar coa cidade

Breakout sessions #3

Sesións en paralelo #3

High Pressure: Placemaking Challenges in South East Europe
Alta presión: os retos do placemaking no sueste de Europa

Approaches to measuring health impacts in public spaces
Enfoques para medir o impacto sobre a saúde nos espazos públicos

Making the City with People: Collaborative Collage
Facer a cidade coa xente: Colaxe colaborativa

What makes public space ‘good’? Towards a new way of looking at the public built environment in our cities
Que fai que o espazo público sexa “bo”? Cara a unha nova forma de ver a contorna pública construída nas nosas cidades

BEYOND TACTICAL URBANISM! (Pt. 1) – Inspirations from Hustling Through Challenges and Barriers
MÁIS ALÓ DO URBANISMO TÁCTICO! (Pt. 1) – Inspiracións para superar os retos e as barreiras

16:15 -17:00

A Coruña 19-23: a paradigm shift
A Coruña 19-23: cambio de paradigma

Francisco Dinís Díaz Gallego
Antonio F. Alfeirán Rodríguez

17:00 - 18:00

Evening break | Networking hub

Pausa de tarde | Punto de encontro

18:00 - 18:50

Evening keynotes #1

Keynote de tarde #1

Transformative placemaking
Placemaking transformador

Moderator: Peter Smith

Demetrio Scopelliti
Patrick Bernard
Päivi Raivio

19:30 - 21:00

Evening keynotes #2

Keynote de tarde #2

Creating better cities together
Creando juntos mejores ciudades

Moderator: Laska Nenova

David Sim
Robin Abad
Anna Bradley
Viviana Cordero
Fredrik Lindstål

21:00 - 22:30

Outdoor activities / Social events

Actividades e eventos

Play the place!

Friday, September 30th

10:00 - 10:50

Morning keynotes #1

Keynote de día #1

The impact of creative entrepreneurship in cities
O impacto do emprendimiento creativo nas cidades

Moderator: María Varela

Gonzalo Méndez
Gonzalo Maceira

Breakout sessions #1

Sesións en paralelo #1

Thriving Communities: Placemaking for Mission-Led Change
Comunidades prósperas: Placemaking para o cambio a través de misións

Housing & Placemaking: How to Connect Empty Spaces and Communities Full of Ideas
Vivenda e placemaking: como conectar espazos baleiros con comunidades cheas de ideas

Multidisciplinary Urbanists: Talent for Placemaking in Cities (All Things Urban)
Urbanistas multidisciplinares: talento para o placemaking urbano (All Things Urban)

Waterfronts: A Guide for People-Centered Development
Frontes de auga: Unha guía para o desenvolvemento centrado nas persoas

11:00 - 11:50

Morning keynotes #2

Keynote de día #2

The role of contemporary Galician architecture in public spaces
El papel de la arquitectura contemporánea gallega en los espacios públicos

Moderator: TBC

Carlos Pita
Guadalupe Piñeira
María Fandiño

11:30 - 13:00

Breakout sessions #2

Sesións en paralelo #2

Placemaking Approaches to Accelerate City Equity
Enfoques de creación de lugares para acelerar a equidade nas cidades

BEYOND TACTICAL URBANISM! (Pt. 2) – Inspirations from the proven strengths and opportunities of space activation
MÁIS ALÓ DO URBANISMO TÁCTICO! (Pt. 2) – Inspiracións a partir das fortalezas e oportunidades da activación do espazo

12:15 - 13:30

Breakout sessions #3

Sesións en paralelo #3

The Proximities Fresk: An original workshop that will invite you to discover an unique experience
O Fresco das Proximidades: un orixinal obradoiro que convidará a descubrir unha experiencia inédita

12:15 - 13:30

Morning keynotes #3

Keynote de día #3

Transect
Transecto

Moderator: Serafín Alonso

Teresa Táboas
Joan Clos

On-site workshops

Obradoiros presenciais

Dismantling the paper factory? Greening the future of the riverfront
¿Desmontar la fábrica de papel? Un futuro verde para la ría

Reviving the fisherman harbour (Peirao das Corvaceiras)
Revivir el puerto pesquero (Peirao das Corvaceiras)

Public space, work and life. How can public space and a human scale city help to attract and retain people to live and work in the city
Espacio público, trabajo y vida ¿Cómo pueden el espacio público y una ciudad a escala humana ayudar a atraer y retener a la gente para que viva y trabaje en la ciudad?

Transforming the convent in a community space: uses, activation and governance
Transformación del convento en un espacio para la comunidad: usos, activación y gobernanza

17:00 - 18:00

Evening break | Networking hub

Pausa de tarde | Punto de encontro

17:00 - 17:50

Evening keynotes #1

Keynotes de tarde #1

Descarbonización e economía biocircular
Decarbonisation and biocircular economy

Juan Picos
Máximo Sánchez Táboas
Ecobas

18:00 - 18:50

Evening keynotes #2

Keynote de tarde #2

Placemaking becoming global
Lecciones globales sobre placemaking

Moderator: Ethan Kent

José Chong
Koichiro Tamura
Vineeta Shetty
Jia Ping
Guillermo Bernal

19:30 - 20:30

Evening keynotes #3

Keynote de tarde #3

The next frontiers of placemaking
Os próximos retos do placemaking

Moderator: Lisette van Rhijn

Levente Polyak
Christian Grauvogel
Tiago Mota Saraiva
Vivian Doumpa
Ronald Huikshoven

20:30 - 21:00

Closing words

Palabras de clausura

Miguel Anxo Fernández Lores

21:00 - 22:30

Outdoor activities / Social events

Actividades e eventos

Supporting activities

9:30 - 13:30

Kindergarten for children (Ages 0-3, booking only)

Servizio de gardería (0 - 3 anos, reserva previa)

Ganapán (1er piso / 1st floor)

12:00

Guided tours of Santa Clara convent

Visitas guiadas a Santa Clara

Only available in Spanish

Imparte: Rafael Rodríguez Martínez, arqueólogo da Deputación de Pontevedra

13:30 - 18:30 18:30 - 19:30

Guided tours of the Museum of Pontevedra

Visitas guiadas ao Museo de Pontevedra

Imparte: Departamento de Educación del Museo

17:00 - 19:00

INTRAMUROS: Architecture workshop for children

INTRAMUROS: Obradoiro de arquitectura para cativos

Only available in Spanish

Imparte: taller abierto

18:00 - 19:45

Guided tours of Pontevedra

Visitas guiadas pola cidade

18:30 - 20:00

Dramatised tours of Pontevedra

Visitas teatralizadas

Imparte: Leucoíña Pasea

Concerts

Conciertos

Cora Velasco (O Diaño)
Arturo Delgado (El Pequeño)
cintadhesiva (El Pequeño)
MOUCHO (O Diaño)
Sesión micro abierto. Black Hole (Karma)

The speakers

Still got questions?

Check our FAQ section and find more info about the venue, the city, transportation, the programme, and more…

Menu

About

About

We would love to feature active placemakers within our network and on our website. Please let us know by filling out this form: